Obchodní podmínky

 

1. Tyto obchodní podmínky se vztahuji na smluvní vztah mezi provozovatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím ohledně koupě zboží, které je uskutečněn přes internetový obchod  nebo jiným způsobem komunikace na dálku. Tyto obchodní podmínky se použijí také v jiných případech jako všeobecné podmínky provozovatele, pokud na ně jiné smlouvy či faktury odkážou.

2. Tyto podmínky se vztahují na každý nákup na internetovém obchodu. Zákazník je povinen se s jejich obsahem seznámit.

 

Koupě zboží:

1. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího, když tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

2. Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Technický způsob vytvoření objednávky a informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a jeho technického uspořádání. Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží umístěného v katalogu technické části internetového obchodu, po automatizovaném zpracování dochází s ohledem na druh a počet zboží k potvrzení o přijetí objednávky a následně k samotnému uzavření kupní smlouvy, tj. k závaznému potvrzení (obě potvrzení mohou být spojena v jedno, není-li uvedeno jinak, jedná se o závazné potvrzení). Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

4. Prodávající prohlašuje, že plní vůči kupujícímu jako spotřebiteli informační a jiné povinnosti dle zákona (§ 53 an. občanského zákoníku).

5. Pokud je kupní smlouva uzavřena jiným způsobem, použije se pro proces jejího uzavření občanského zákoníku s tím, že internetový obchod či katalog jsou vždy podkladem pro podání návrhu na kupní smlouvu ze strany kupujícího a návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující.

 

Kupní cena, doprava a podmínky dodání zboží:

1. Kupní cena a zvláštní informace o zboží (jeho vlastnostech, rozšířené záruce, doby použitelnosti, zvláštnostem v dodání atd.) jsou uvedeny v katalogu zboží v internetovém obchodu, popř. v ceníku. Není-li uvedeno jinak, cena je uvedena v českých korunách včetně DPH.

2. Zboží je určené pro trh České republiky a splňuje předpisy platné na jejím území.

3. Není-li dohodnuto jinak, platí se zboží předem bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku. Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen předat zboží kupujícímu. Pro obchodní partnery s opakovanými odběry lze však dohodnout dodání zboží na fakturu s individuálně dohodnutou dobou splatnosti. Do plného zaplacení za zboží a náklady (přeprava apod.) je zboží ve vlastnictví prodávajícího.

4. Cena je při objednání zobrazena s ohledem na výběr druhu způsobu dodání zboží a informace o cenách je součástí těchto podmínek.

5. Přepravní hmotnost je uvedena u každého zboží s tím, že po dosažení každých 50 kilogramů zásilky je účtován další poplatek za dopravné. Zboží objednané jednou objednávkou se dopravuje do tohoto limitu společně jako jedna zásilka. Prodávající poskytne dopravné zdarma, pokud cena jedné zásilky společně dopravovaného zboží přesáhne částku uvedenou na stránkách www.wolf-detskeobleceni.cz.

6. Většina nabízeného zboží je k dodání připravena ve skladu a po potvrzení objednávky do 5ti pracovních dnů odeslána. Předpokládaná doba dodání včetně doručení je zpravidla týden od závazného potvrzení objednávky. O delším datu dodání je zákazník informován prodávajícím nejpozději při zaslání závazného potvrzení objednávky nebo bezprostředně poté. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání či přesáhne-li doba od objednání zboží týden, aniž by byla objednávka potvrzena, je oprávněn od smlouvy odstoupit; to však neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno. Po potvrzení objednávky emailem může zákazník objednávku zrušit jen do doby uvedené v tomto potvrzení (zpravidla 2 hodiny).

7. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží. Pokud tak neučiní, včetně toho, že zboží nepřevezme nebo jeho převzetí odmítne, je povinen zaplatit platbu za doručení dopravcem zákazníkovi a zpět prodávajícímu. Právo na vrácení zboží spotřebitelem po jeho řádném převzetí není tímto dotčeno.

8. Výměny zboží a vrácení zboží z jiných důvodů než jsou stanoveny v těchto podmínkách či v zákoně jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího.

9. Vlastnosti zboží odpovídají jeho písemné specifikaci uvedené v internetovém obchodu. Obrázky k tomuto zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled však se může lišit u jednotlivého zboží v detailech, barevné kombinaci a podobně. S ohledem na to jsou obrázky ke zboží pouze ilustrativní. Pokud je uvedena bližší specifikace zboží v názvu zboží nebo jeho popisu (a to popř. i v cizojazyčném názvu zboží), má toto přednost před připojeným obrázkem. Nesoulad detailů na zboží, v barvě a podobně není důvodem k reklamaci zboží, zákazník po převzetí zboží však může využít právo na vrácení zboží koupené přes internetový obchod (viz dále).

 

Reklamace vad zboží:

1. Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána.

2. Reklamace jsou vyřizovány nejdéle do 30-ti dnů od jejich doručení prodávajícímu.

3. Platnost informací o zboží a cenách je vždy platná pro daný časový okamžik zobrazení v internetovém obchodu, resp. nejpozději k okamžiku potvrzení objednávky. Po potvrzení objednávky se již cena nemění.

 

Odstoupení od smlouvy:

1. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi na přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

2. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14- ti dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.

4. Pokud kupující nesplní další povinnosti uvedené v těchto podmínkách (např. povinnost překontrolovat zboží při jeho doručení a při poškození sepsat reklamační protokol, viz výše sekce Reklamace vad zboží), nemusí být odstoupení uznáno za platné, nelze-li věc dále použít či prodat jako novou, popř. si prodávající může odečíst hodnotu poškození věci či chybějícího příslušenství věci.
5. V případě, že se cena objednávky po vrácení zboží sníží pod limit dopravy zdarma je zákazník povinen tuto dopravu uhradit. Dopravné mu bude odečteno od vrácené částky za zboží.

 

Autorská práva a ochrana obchodního jména:

1. Jakékoliv použití ilustrativních obrázků použitých prodávajícím, grafiky jeho internetového obchodu, zdrojového kódu či jiných prostředků používaných prodávajícím k podnikání, ať už pro účely podnikání či pro účely jiné je možné pouze se souhlasem provozovatele. Neoprávněné použití může být považováno za porušení autorského práva a postihnuto dle příslušných předpisů jako trestný čin či žalováno občanskoprávní cestou. To platí i tehdy, bude-li těchto prostředků použito jen zčásti či budou dodatečně upraveny.

2. Podle prvého odstavce je shodně chráněn i obchodní název prodávajícího, tj. obchodní jméno wolf-detskeobleceni.cz. Jakékoliv jeho využití či napodobení bez souhlasu prodávajícího není povoleno a bude stíháno také dle pravidel ochrany hospodářské soutěže.

 

Ochrana osobních údajů:

1. Uskutečněním objednávky zákazník uděluje obchodu souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů k realizaci objednávky a uskutečnění obchodu (identifikace zákazníka, doručení zboží, použití pro obchodní nabídky, včetně emailové hromadné pošty pro obchodní sdělení prodávajícího), včetně vyřizování reklamací či případného uplatnění náhrady škody nebo nároku na zaplacení kupní ceny ze strany provozovatele. Souhlas je udělen na dobu neurčitou v mezích § 5 zákona č. 101/2000 Sb.

2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám (s výjimkou vymáhání nároků prodávajícího právní cestou). Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Společná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3. 11. 2011.

2. Tyto obchodní podmínky je oprávněn si kupující uložit v případě, že je uzavřena kupní smlouva dle těchto podmínek. Možnost zobrazení obchodních podmínek odpovídá ustanovení § 53 odst. 4 občanského zákoníku.

3. Smluvní vztah se řídí právem České republiky a platí pro něj ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, v českém jazyce a bez dohody stran ji nelze zrušit, není-li uvedeno jinak.